DRIVE gives protective
              factors to youth at risk

RESULTATER

DRIVE benytter forskningsbaserte metoder som har beviselig effekt på de mest sårbare og risikoutsatte ungdommene. DRIVE er profesjonell og har lang erfaring og sterkt fokus på dokumentasjon og kvalitetssikring, ref. Veritas og SINTEF. Det er bevist at DRIVE har stor betydning i trafikksikkerhetsarbeidet for å nå nullvisjonen. I tillegg forbedrer DRIVE de unges psykisk helse. DRIVE er samtidige med på å gi de unge som har det vanskeligst, et vendepunkt for å få en bedre hverdag.

SINTEF

SINTEF har siden 2019 gjennomført et evalueringsprosjekt av programmet  Kjør for livet (KFL). Resultatene som ble presentert 28.10.21 viser at Kjør for livet blir et vendepunkt i ungdommenes liv. Livskvalitet økes, og forhold til familie, skole og venner styrkes etter deltakelse i programmet.

Prosjektleder Dagfinn Moe (seniorforsker ved SINTEF) forteller her om hovedfunnene i evalueringsarbeidet:

«Kjør for livet utgjør et vendepunkt i ungdommenes liv.»

- Dagfinn Moe

VERITAS

DRIVE har stor effekt både på ungdommenes fysiske og psykisk helse.
Ved oppstart svarte kun 4 av 10 ungdom at de har «god» eller «meget god» psykisk helse.
Etter tre års deltagelse i DRIVE svarte 8 av 10 at de oppfatter egen psykisk helse som «god» eller «meget god».

Vi vet at vårt program utgjør en stor samfunnsøkonomisk verdi. Gjennom solid dokumentasjon og rapportering beviser vi for stadig flere kommuner og fylkeskommuner at å investere i sine barn og unge sparer dem for fremtidige store kostnader. DRIVE har etablert solide rutiner for rapportering og har sammen med DNV (Det norske Veritas) fokus på god dokumentasjon av vårt arbeid.

87 % går minst ett år lengre på skolen
Mindre frafall i skolen pga. DRIVE. DNV GL-rapporten: For mange av deltakerne vil dette være livsendrende. Verdien for samfunnet i kroner og øre er en ting, men fra måling av sentrale indikatorer for hva som er et verdig liv (helse, bolig, økonomi, arbeid, venner/relasjoner) ser vi at Drive for life utgjør en forskjell for den enkelte. Drive for life bidrar til en positiv samfunnseffekt som ellers ikke ville funnet sted.

1 krone investert gir 7 kroner tilbake
DRIVE er samfunnsøkonomisk lønnsomt. DNV GL har brukt «Social Entrepreneur Measurement Insight» som et måleverktøy i treårsundersøkelsen av DRIVE (Drive for life) som ble ferdig i 2017. Samfunnsnytteanalysen viser sterke resultater ved bruk av DRIVE. Analysen viser at DRIVE er samfunnsøkonomisk lønnsomt. DRIVE har en positiv avkastning og bidrar med en verdiskapning i samfunnet som ellers ikke ville ha funnet sted.

«Jeg hatet skolen. Dette prosjektet har betydd alt for meg.»

- Ungdom

87% av alle ungdommer i KFL går minimum ett år lenger på skole

63% er fortsatt i utdanning tre år etter avsluttet deltakelse i KFL

Kommunene får 7 kroner tilbake for hver krone de investerer i en KFL-klubbDRIVE reduserer kriminalitet
DRIVE hjelper de unge ekstra sårbare til å føle seg bedre og forsterker deres sosiale ferdigheter. DRIVE reduserer
sannsynligheten for kriminalitet og rusmisbruk (Rasmussen & Strøm, 2013).

Effekt ut over det som er prissatt. DNV GL-rapport:
Hos deltakeren: Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitet i form av forbedret psykisk helse og livskvalitet
gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner.

I storsamfunnet: Økt samfunnsengasjement, både hos individet selv og fra øvrige deler av familien.


DRIVE styrker trygg og god atferd i trafikken
DNV GL-rapporten: Deltakerne selv kan opplyse om at KFL har endret deres oppfattelse av trafikksikkerhet og hva som er trygg og god atferd i trafikken, samt hva som hører hjemme på lukkede baner. KFL lærer deltakerne om ulike forhold som påvirker bilen og sikkerheten. Gjennom økt kunnskap og bedre grunnlag for å opptre trafikksikkert, er det nærliggende å anta at KFL har en effekt på trafikksikkerheten.